Prosjekteier

Rapporten fra SARINOR arbeidspakke 6 er ferdig

Prosjektgruppa for arbeidspakke 6, ledet av Sintef IKT har i rapporten undersøkt hvordan man best kan etablere delt situasjonsforståelse mellom sentrale aktører innen søk og redning (SAR) i Nordområdet. Arbeidet har vært gjennomført ut ifra en menneske-teknologi-organisasjon (MTO) tilnærming og har sett på 1) menneskelige og organisatoriske faktorer og 2) tekniske faktorer som virker inn på etableringen av delt situasjonsforståelse mellom aktører.

Rapporten inneholder følgende hovedelementer:
1. Oversikt over eksisterende tekniske, menneskelige og organisatoriske utfordringer for delt situasjonsforståelse og effektiviteten i SAR-tjenesten.
2. Forslag til konkrete aktiviteter og tiltak som vil bidra til en bedre delt situasjonsforståelse.

Se rapporten her