Prosjekteier

WP 7 rapport: «Behov for trening, øving og annen kompetanseutvikling innenfor søk og redning i nordområdene»


Rapporten fra Arbeidspakke 7 foreligger nå og kan lastes ned HER.


Arbeidet har vært ledet av Handelshøgskolen, Nord Universitet. Rapporten belyser hvordan kompetansebehovet innenfor søk og redning må ta utgangspunkt i et SAR-verdikjedeperspektiv der en trekker inn alle fasene før-, under- og etter søk- og redningsoperasjonen. Kompetansebehovet vurdert ut fra definerte fare- og ulykkesområder knyttet til de ulike fartøytypene og de mest krevende sjøområdene. Det er nødvendig å vurdere både alarm- og evakueringsfasene om bord, og hva som skal skje etter at selve SAR-operasjonen er avsluttet, spesielt knyttet til evaluering, revidering, kompetanse og kapasitetsstyrkende tiltak.

Image

Blant annet viser analysene at det er behov for å styrke kompetansen i beredskapsapparatet. Dagens opplæringsprogrammer er stort sett etatsinterne og har et begrenset fokus på samvirke. Dette stimulerer til «silotenkning». Det er behov for en mer omfattende forståelse for hele SAR-verdikjeden og de ulike aktørene som inngår.

Det bør etableres Analyse- og øvelsesavdelinger ved hovedredningssentralene. Det bør legges opp til et systematisk treningsprogram og årlige fullskala øvelser som ivaretar behovet for å trene samhandling med riktig vanskelighetsgrad over institusjonsgrenser og landegrenser. Svalbardområdet peker seg ut som en viktig øvelsesarena for samhandlingsøvelser.Kompetansefundamentet må også sikres gjennom økt FoU når det gjelder beredskapsressurser, organisering og ledelse i Arktis. Koordinerende organer innen HRS og kystvakt arbeide tett opp mot utdannings- og forskningsinstitusjoner innen beredskap.[13.10.2016]