Prosjekteier

Om SARiNOR

Maritimt forum Nord tok høsten 2012 sammen med programleder for Maritim21 et initiativ for å starte et forprosjekt på søk og redning i nordområdene. Dette er et av temaene som er spesifisert i handlingsplanen for Maritim21. Med utgangspunkt i aktører som hadde vært aktive i Maritim21s innsatsgruppe ”Maritim transport og operasjoner i nordområdene” ble det invitert til et innledende møte på Marinteknisk senter

i Trondheim i september 2012. På møtet ble bered- skap for maritime ulykker i nord diskutert og det var enighet om at Maritimt Forum Nord skulle ta initiativ til å definere et forprosjekt på temaet søk og redning i nordområdene. MARINTEK ble bedt om å utarbeide et forslag på vegne av Maritimt forum Nord. Dette forsla- get dannet grunnlag for et bredere møte som ble holdt hos Hovedredningssentralen i Bodø 21. november.

Her ble forskjellige aspekter ved beredskap for søk og redningsoperasjoner i norske nordområder belyst gjennom presentasjoner fra forskjellige aktører og ved to gruppearbeid . Samtidig opprettet Maritimt forum Nord en styringsgruppe for forprosjektet i etterkant
av møtet. Styringsgruppen ledes av Tor Husjord (Maritimt forum Nord) og har medlemmer fra Norges Rederiforbund, Norske Shell, ENI, Norwegian Hull Club, Hovedredningssentralen i Bodø, Nordland fylkes- kommune og Maritim21. MARINTEK og Akvaplan-niva ble bedt om å bearbeide innspill fra de to arbeidsmøte- ne og utforme et forslag til et hovedprosjekt på vegne av forprosjektets Styrings-gruppe. Dette dokumentet er en første skisse for oppbygging og innhold i hovedprosjektet.

I arbeid med sjøsikkerhet er det viktig å se på alle sider ved beredskap og ressurser som kan settes inn når det skjer en ulykke. Beredskapsarbeidet inneholder både proaktive og reaktive tiltak. Proaktive tiltak er rettet mot å hindre at ulykker skjer, mens reaktive tiltak settes inn for å redusere konsekvenser av aktuelle hendelser. Proaktive tiltak inneholder blant annet regel- verk, infrastruktur, redningsutstyr og kompetanse hos personell som har beredskapsfunksjoner, eller innehar funksjoner og arbeidsoppgaver som innebærer en risiko for hendelse. I arktisk sammenheng er det jobbet en god del med tiltak knyttet opp mot rømning, evaku- ering og redning ved uønskede hendelser. Eksempelvis var det en egen arbeidsgruppe i Barents2020 HSE prosjektet som behandlet disse temaene.